Tiny Moon gửi đến Quý Phụ Huynh Lịch học các môn ngoại khoá

MÔN HỌC LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
Nhịp điệuRED MOON 8:15-8:45 8:15-8:45
Nhịp điệuBLUE MOON 8:45-9:15 8:45-9:15
VẽRED MOON
VẽBLUE MOON 9:40 -10:10 9:40-10:10
Anh vănRED MOON 9:30-10:00 3:15-3:45 3:15-3:45 3:15-3:45 3:15-3:45
Anh vănBLUE MOON 9:00-9:30 3:45-4:15 3:45-4:15 3:45-4:15 3:45-4:15
0901.667.677